Tiltott Zug

A Pabor Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pabor Trade Kft., illetve Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja Látogatóit az általa üzemeltetett rekreációs célú klubhelyiség igénybevételének feltételeiről:

Szolgáltató adatai:

cégnév: Pabor Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 5200 Törökszentmiklós, Somogyi Béla u. 21.

cégjegyzékszám: 01-09-276270

nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 25457227-2-16

telefonszám: +36-70-701-9925

e-mail cím: info@lazula.hu

Látogató: a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerinti igénybe vevő természetes személy.

Szolgáltatás tárgya: rekreációt, szórakoztatást biztosító klubhelyiség látogatásának biztosítása rövid idejű, határozott időtartamra.

Az ÁSZF elfogadása:

A Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. A sikeres időpontfoglalás esetén az ÁSZF feltételeinek elfogadása automatikusan történik, amellyel a Szolgáltató és a Látogató között az ÁSZF szerinti szolgáltatásra és az ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelő szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Látogató az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, a Látogató nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ebben az esetben időpontfoglalásra nincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres időpontfoglalást követően, a szolgáltatás tárgyának használata során az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

Az ÁSZF-ben rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért, megértéséért és betartásáért a Látogatót és vendégeit kizárólagos felelősség terheli.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, ami a Látogatókat jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok megszegéséből következően éri.

A szolgáltatás igénybevételének folyamata:

A foglalás a szolgáltatás értékesítésére szolgáló honlapon (www.titkos-kert.hu) történik a kért adatok megadásával.

A Szolgáltató a megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás teljesítése érdekében, illetve a felek közti kapcsolattartásra használhatja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Sikeres időpontfoglalással a Szolgáltató és a Látogató között a szolgáltatás határozott időre jön létre.

Szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

A szolgáltatás díja a honlapon elérhető. A közzétett óradíjak az ÁFÁ-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Látogatót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás díját egyoldalúan módosíthatja, ami a folyamatban lévő és a már elfogadott lefoglalásokra nem vonatkozik. A Szolgáltatást minimum 2 óra és maximum 6 óra időtartamra lehet igénybe venni. A lefoglalt és elfogadott igénybevételi időszak módosítására nincs lehetőség.

A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét, hogy az időpontfoglalást az általa közölt szolgáltatási díjnak a Szolgáltató számlájára történt beérkezését követően tekinti elfogadottnak. Amennyiben a terhelés sikertelen, az időpontfoglalás automatikusan elutasításra kerül. A sikeres időpontfoglalásról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Látogatót.

A szolgáltatási díjat bankkártyával Stripe útján fizeti a Látogató.

A Látogató a foglalás elfogadása után nem jogosult a Szolgáltatást lemondani.

Fizetési feltételek:

Az Eladó weboldalán rendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló a banki átutalással vagy Stripe-on keresztül bankkártyás fizetéssel fizeti meg.

Bankkártyás fizetés (Stripe): a weboldalon a Vásárló kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Vásárlót az Eladó weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe az adatokat nem használja fel.

Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy a termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

A szolgáltatás igénybevételének szabályai:

a Látogató a foglaláskor a rendszer által generált kóddal tudja a szolgáltatás helyszínen a foglalás időintervallumában a klubhelyiség ajtaját kinyitni.

a Látogató tudomásul veszi, hogy a klubhelyiség szabályait köteles betartani és a vendégeivel betartatni és a klubhelyiséget kizárólag rendeltetésszerűen használhatják

Látogató és vendégei kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe és használhatják a klubhelyiséget

a Látogató maximum 14 fő vendéget fogadhat a klubhelyiségben, a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek a Látogató vendégeire is megfelelően alkalmazandó

a Látogató a vendégei által okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé

a Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a klubhelyiségben a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen ÁSZF-nek megfelelően viselkednek

a Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti

a Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a vagyonbiztonságra, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a klubhelyiség, annak berendezését, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja

a klubhelyiségbe ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be

a szolgáltatás igénybevétele során a Látogató és vendégei tudatmódosító szereket nem használhatnak

alkoholfogyasztás ittasságot nem okozó mértékben megengedett

a klubhelyiség területén dohányozni tilos

a klubhelyiséget a Látogató nem adhatja bérbe

hivatásos ismerkedők, prostituáltak nem vehetik igénybe a szolgáltatást

üzletszerű kéjelgés céljára a szolgáltatás nem vehető igénybe

a klubhelyiség területén 18 év alatti személy nem tartózkodhat

a klubhelyiség területére állatot, tűz- és balesetveszélyes tárgyakat nem lehet behozni

a klubhelyiségben található konyha nem alkalmas főzésre, csak hozott vagy rendelt étel elfogyasztására

a klubhelyiségben található hűtőszekrény a Látogató és vendégei által hozott élelmiszerek és italok tárolására szolgál

érkezéskor észlelt rendellenességet kérjük telefonon azonnal közölni

a Látogató teljes anyagi felelősséggel tartozik minden gondatlan vagy szándékos károkozásért, a károkozás mértékét a távozás után 24 órán belül közli a Szolgáltató, melyet haladéktalanul meg kell fizetni

a klubhelyiségbe hozott vagy hagyott tárgyakban, értékekben keletkezett kár és hiány esetén felelősséget nem vállalunk

személyi sérülés esetén a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget

Látogató tudomásul veszi, hogy a lefoglalt időtartam lejárta után a helyiséget azonnal el kell hagynia a vendégeivel együtt

Látogató tudomásul veszi, hogy a lefoglalt időtartam lejárta után 10. percben a takarítószemélyiség megjelenik és elkezdi a takarítást, amennyiben a Látogató ekkor még a helyiségben tartózkodik 5000 Ft, azaz ötezer forint egyösszegű szerződésszegési kötbért kell fizetnie

Látogató elfogadja, hogy a helyszínen nincs lehetőség a foglalás hosszabbítására

Az ár tartalmazza: a klubhelyiség berendezési tárgyainak (beleértve a tisztálkodó szereket és törölközőket) rendeltetésszerű, károkozás nélküli használatát.

A Látogatót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása

A Látogató miután a szolgáltatási díjat a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtotta nem jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani azt.

A nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató 24 órán belül törli a Látogató profilját, melyről a Szolgáltató a Látogatót az általa megadott e-mail címen értesíti.

Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Látogatónak észrevétele, kérdése, kifogása van, kizárólag írásban közölheti a Szolgáltatóval az info@titkos-kert.hu e-mail címen.  Panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a látogatói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Látogatót.

Fogyasztói jogvita esetén a Látogató a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez, jegyzőhöz és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat.

A Szolgáltató hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben a Látogató kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, Látogatókra és a Látogatók vendégeire. Az ÁSZF keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2021. február 1. napján

Petz Annamária

 ügyvezető

                    Pabor Trade Kft